Polityka Prywatności

Polityka Prywatności, Polityka Prywatności, Polityka Prywatności,

1. Administrator danych osobowych Klienta.

1.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest właściciel Sklepu Internetowego www.uniwozki.pl, jako PMCinvest Adam Maicki 04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, wpisany do Rejestru CEIDG, NIP- 5241070890, REGON-010224039, biuro@uniwozki.pl, zwany dalej, jako: „ Administrator”, „Sprzedawca”, „Sklep internetowy”).

1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

1.3. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.uniwozki.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz kupić towar lub zlecić świadczenie usługi.

1.4. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.

1.5. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego, Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cel przetwarzania danych- Polityka Prywatności

Sklep internetowy pozyskuje i przetwarza Klienta dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer telefonu. Informacje mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,

– ustawa RODO od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

4. Zamiar przekazania danych innemu podmiotowi- Polityka Prywatności

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu Internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych m.in. dostawcom usług IT, kurierom, pośrednikom płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych Klienta w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że, jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany. Administrator danych ujawnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

5. Jak długo dane Klienta będą przechowywane- Polityka Prywatności

Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania.

a) W przypadku rejestracji w naszym Sklepie internetowym – przez okres, przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu. Po tym okresie dane Klienta będą przetwarzane w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;

b) Przy realizacji sprzedaży – przez okres realizacji umowy, po tym okresie dane osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczeniem naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych RODO oraz przez okres przedawnienia Klienta roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

c) Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania – jeżeli Klient jest zarejestrowanym Klientem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym Klientem serwisu, przez czas niezbędny do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

6. Prawa, które przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych

6.1. zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;

6.2. zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

6.3. zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku;

c) z uwagi na względy interesu publicznego;

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6.4. zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:

a) prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

c) nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6.5. zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;

6.6. zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).

6.7 prawo do wniesienia sprzeciwu.

 Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, Klient może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Klientowi jedynie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania jego danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Klienta, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

7. Dane dostępowe i hosting

Strony internetowe uniwozki.pl można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, adres Klienta IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie czternastu dni od momentu zakończenia wizyty Klienta na stronie. Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, będą przetwarzane na ich serwerach.

8. Gromadzenie i przetwarzanie danych kontaktowych w celach realizacji umowy: założenia konta klienta oraz realizacji płatności i dostawy towaru.

 Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy Klient nam je dobrowolnie przekazuje, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone,, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktuje się Klient z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Klienta danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Klienta zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO Klient udziela swojej zgody na założenie konta Klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu jego dane osobowe. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że, Klient wyrazi wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych winnych celach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Klienta w niniejszej polityce prywatności. Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta Klienta. W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie usługi w ramach umowy powierzenia danych. W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy dane wybrane przez Klienta w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę zamówionych produktów. W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności Online i przekazujemy Klienta dane wybranej przez niego w procesie składania zamówienia firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze zlecenie, jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza kwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.

9. Kanały działań marketingowych- reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do Newslettera.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. Jeśli zapisze się Klient do Newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Klienta danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Klientowi naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w Newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Klienta adres e-mail, o ile Klient nie wyrazi w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z jego danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę.

10. Pliki cookie i podobne technologie- Polityka Prywatności

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Klientowi korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. adres IP Klienta, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego.

11. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych w celach analityki internetowej i marketingu, wykorzystując usługi Google.

O ile Klient wyraził na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Klienta w dowolnym momencie. Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znaleźć można w polityce prywatności na stronie firmy Google.

12. Media Społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube- Polityka Prywatności

Jeżeli Klient udziela w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego Konta w wyżej wymienionych portalach społecznościowych,  dane Klienta będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom Klienta, wykorzystując w tym celu zwykle pliki cookie Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania danych Klienta przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące praw Klienta i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Koszyk

close