Regulamin

Regulamin, Regulamin, Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Uniwozki.pl

1. Informacje Ogólne- Regulamin

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie Internetowym  Uniwozki.pl, prowadzonym przez PMCinvest Sp. z o.o., 04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, NIP-9512586166, REGON- 527387086

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Uniwozki.pl.

1.2 RegulaminDefinicje Podstawowe

1. Sprzedawca– PMCinvest  Sp. z o.o. 04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, telefon: 602433228, 22 / 6789303, e-mail: sklep@uniwozki.pl, NIP-9512586166, REGON-,52738708.

2. Przedsiębiorca (art. 43 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,

3. Konsument – zgodnie z art. 22.pkt.1 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

4. Kupujący / Klient / Zamawiający / Użytkownik– ogół Konsumentów i Przedsiębiorców, wchodzących na stronę Sklepu internetowego lub korzystających z usług lub funkcjonalności wg zasad opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności,

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Uniwozki.pl.

6. Sklep internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Uniwozki.pl za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia.

7. Towar – produkty prezentowane i dostępne w Sklepie Internetowym, jako rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa Sprzedaży / Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w języku polskim- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 wraz ze zmianami).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające rodzaj, cenę i liczbę Towaru, zakończone zawarciem Umowy sprzedaży.

12. Formularz rejestracji – formularz z wykorzystaniem danych dostępowych Kupującego (hasło i login), dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie i zalogowanie się do Konta,

13. Dowód zakupu / sprzedaży – właściwa faktura VAT, zawierająca pełne dane Kupującego i Sprzedającego wg właściwych przepisów podatkowych.

14. Konto– zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, dzięki czemu, Klient może składać zamówienia i zawierać umowy

15. Newsletter– informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Kupującemu drogą elektroniczną- otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego.

16. Promocja –rabat cenowy, na wybrane Produkty w dokładnie określonym czasie, jako element Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

17. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu zbieranie wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

2. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego- Regulamin

2.1. Rejestracja nie jest wymagana w ramach Sklepu internetowego. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się wcześniej z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

2.3. Sklep Uniwozki.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu w sytuacjach poniżej:

a) Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa i dobra Klientów i osób trzecich,

b) Klient dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Uniwozki.pl.,

c) Klient dostarczył treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

d) Klient dopuścił się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie poprzez celowe użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej uznawanej, jako spam.

2.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Uniwozki.pl

2.5.. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Sklep Internetowy organizuje Promocje, a oferta promocyjna zawarta na stronie Sklepu ważna jest do wyczerpania zapasów. Promocja jest na wybrane produkty z oferty Sklepu, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu, wg reguł Promocji ustalonych przez Sprzedawcę.. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Uniwozki.pl, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

3. Zasady Składania Zamówienia- Regulamin

3.1. Zamówienia do Sklepu Internetowego Uniwozki.pl można składać w poniższy sposób:

a) telefonicznie dzwoniąc na numer 602433228 lub 22/6789303,

b) wysyłając zamówienie na e-maila: sklep@uniwozki.pl,

c) złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Uniwozki.pl poniżej:

– złożenie, jeśli Klient posiada wcześniej założone Konto,

– złożenie bez rejestracji na Formularzu zamówienia,

– rejestracja w Sklepie i wypełnienie Formularza zamówienia na stronie Sklepu.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://uniwozki.pl  i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty i adresy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

3.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Uniwozki.pl  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem ii po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://uniwozki.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia ze specyfikacją asortymentu.

3.8 Zarejestrowany Klient (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, także śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych

3.9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

3.10. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku braku produktów lub przedłużenia czasu dostawy Klient jest informowany o ich dostępności. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia w przypadkach uzasadnionych niezależnych od Sprzedawcy lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia. Każdorazowo indywidualnie uzgadniany jest z Klientem czas realizacji Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

4. Potwierdzenie i Weryfikacja Zamówienia- Regulamin

4.1. Poprawnie złożone Zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

4.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest prawidłowe wypełnienie Formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu zwłaszcza podanie poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresu do wysyłki. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.

4.3. Sklep internetowy uniwozki.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00– 17:00.

4.4. W razie potrzeby anulowania Zamówienia przez Klienta prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sklepem, gdyż Sklep stara się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.

5. Realizacja Zamówienia- Regulamin

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie.   W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości Zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

5.2. Po złożeniu Zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

5.3. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

5.4. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

5.5. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. W większości przypadków do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki Towaru na palecie euro. Koszty przesyłki dostępne są poniżej.

5.6. W razie chęci anulowania zamówienia przez Klienta, prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż zamówienie przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6. FORMY PŁATNOŚCI I PROWIZJE- Regulamin

Jednostki budżetowe (Szpitale, Domy Pomocy Społecznej, Sanatoria, Domy Seniora, itp.) oraz zaufane firmy realizują płatność zwykle po dostawie.

6.1. Pobranie kwoty przez kuriera firmy transportowej. Zapłata kurierowi pełnej kwoty gotówką przy odbiorze towaru. Klient po złożeniu zamówienia i uzgodnieniu płatności za pobraniem, otrzyma potwierdzenie kwoty do zapłacenia i dostępności Towaru wraz z terminem dostawy.

6.2. Przedpłata min. 30%, albo 100% przelewem bankowym przed dostawą. Na podstawie faktury proforma następuje przelew bankowy, forma płatności bardzo często preferowana przez podmioty prywatne. Przy płatności min. 30% pozostała kwota zostanie dokonana przelewem w terminie uzgodnionym, zwykle 7-14 dni po dostawie Towaru.  Zamówienie będzie uznane za złożone dopiero w momencie uznania ceny na naszym rachunku bankowym. Przy braku płatności do 7 dni, anulowane jest Zamówienie. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia dostępności towarów dopiero po zapłacie. Przygotowanie Towaru do wysyłki i wysyłka dostawy następuje najpóźniej dnia następnego roboczego.

Realizacja płatności na konto o numerze:

PMCinvest Sp. z o.p.  04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U6

6.3. Płatność po dostawie Towaru na konto Sklepu w uzgodnionym wcześniej terminie płatności, zwykle 7-14 dni. Forma płatności bardzo często preferowana przez jednostki budżetowe i firmy prywatne związane umową ze Sklepem.

6.4. Płatność Online za pośrednictwem serwisu PayU.- BLIK, SZYBKI PRZELEW, KARTY PŁATNICZE:: VISA, VISA Electron, Master Card, MasterCard Electronic, Maestro.

Zapłata dokonywana jest za pomocą serwisu PayU. przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Serwis PayU umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Zamówienie zostanie zrealizowane w sklepie w ciągu 2-5  dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie PayU, potwierdzone dostępnością Towaru i następnie przygotowanie przesyłki i przekazanie firmie kurierskiej. Klient zatwierdza formę płatności po przejściu do Koszyka Sklepu, przed zatwierdzeniem Zamówienia.

Przelewy internetowe płatność Online za pośrednictwem serwisu PayU: Santander, Millennium Citi Bank Handlowy, Alior Bank, BOŚ Bank, mBank, PKO BP, Bank PKO SA, ING, Bank BGŻ, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Credit Agricole i inne.

6.5 System Prowizji– prowizja jest indywidualnie uzgadniana z Zamawiającym po uwzględnieniu całkowitej kwoty zamówienia i ilości zamówionego towaru aktualnie i w przeszłości.

7. Sposób i Termin Dostawy- Regulamin

7.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym. Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 2 – 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem) i będące na stanie magazynu, bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto. W przypadkach zamawiania Towarów „Na zamówienie” Klient jest informowany o terminie dostawy.

7.2. Przesyłki zwykle na palecie euro są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i sporządzić – w obecności kuriera – Protokół Szkody na druku posiadanym zwykle przez kuriera. Tylko na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację przesyłki.

7.3 Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zawsze Produkty nowe wolne od wszelkich wad. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu bez wad..

7.4. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.

8. Koszt Dostawy i Ubezpieczenie- Regulamin

Wszystkie przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku! Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

8.1. Dostawa poprzez Firmę Kurierską- Regulamin

Dostawa wcześniej omówiona z Klientem w warunkach zakupu. Klient w tym samym dniu, co wysyłka ze Sklepu jest poinformowany o tej wysyłce pocztą elektroniczną. Zwykle Towar dostarczany jest w kartonach na paletach samochodem ciężarowym z windą. Po dostawie do Klienta rozładunek następuje z samochodu wózkiem paletowym w miejsce wskazane do składowania w pobliżu samochodu. W sytuacjach nieobecności Klienta firma kurierska podejmuje następnego dnia próbę dostarczenia Towaru. Przedstawiciel firmy kurierskiej informuje Klienta zwykle 1 h przed przyjazdem. W sytuacji nieudanej drugiej dostawy do Klienta Towar wraca do magazynu firmy kurierskiej w rejonie Klienta. Klient na swój koszt odbiera Towar po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy kurierskiej. Pracownik Sklepu udziela wszelkiej pomocy by ułatwić szybki odbiór przesyłki. Dostawa w dużych miastach powyżej 50000 mieszkańców następuje zwykle na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki ze Sklepu. W mniejszych miejscowościach termin wysyłki może ulec wydłużeniu do 2-4 dni od dnia wysyłki.

Dostawy towaru do Klienta w Warszawie, o uzgodnionej ilości i cenie, realizowane są bezpłatnie.

8.2.  Szacunkowe Koszty Dostawy przez Firmę Kurierską- Regulamin

Specyfika towaru o dużych wymiarach gabarytowych nie pozwala na podanie ujednoliconych kosztów wysyłki, gdyż zależy ona od ilości Towaru, wymiarów, ciężaru palety i innych ograniczeń przewozowych firmy kurierskiej. Maksymalna wysokość palety H=182cm i długość L= 200cm. Wysyłki Towaru, realizowane są na paletach euro 120cm x 80cm i na paletach niestandardowych, większych niż paleta euro. Maksymalna wymiar palety niestandardowej wynosi 200cm x 80cm.

Wg cennika firmy kurierskiej można przyjąć, przy wysyłce cały kraj:

1. paleta standard euro 120x80cm: od 250,- brutto

2. paleta nie-standard : od 350,- brutto

8.3. Odbiór Własny w Sklepie- Regulamin

Odbiór po wcześniejszym złożeniu zamówienia realizowany jest przez potwierdzenie e-mailowe lub telefonicznie o przygotowaniu Towaru i podaniu daty i godziny odbioru.

8.4. Dostawa Towaru przez Pocztę Polską- Regulamin

Dostawa przesyłki nadana za pomocą usługi Pocztex Kurier 48. Nadanie następuje dnia roboczego do godziny 12:00. Przesyłka może mieć masę maksymalnie do 30 kg. W przypadku, gdy kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem (kurier podejmuje 1 próbę dostarczenia), pozostawia paczkę do odbioru w urzędzie pocztowym. Nasze przesyłki mają status expresowej wysyłki, czas dostawy określony jest regulaminem Poczty Polskiej. Spodziewany koszt wysyłki jest wcześniej podawany Zamawiającemu.

8.5 Ubezpieczenie Dostawy- Regulamin

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na czas dostawy przed ryzykiem uszkodzenia lub zagubienia. Należy przy odbiorze przesyłki zwrócić szczególną uwagę na uszkodzeni opakowania. Przy widocznych uszkodzeniach wymagamy sporządzić zdjęcia i protokół odbioru z opisem, a odpowiedni druk protokołu posiada kurier. Sporządzony i podpisany protokół przez kuriera i Klienta, będzie podstawą do reklamacji ze strony Sklepu.

W koszcie wysyłki zawarte jest pełne ubezpieczenie od ryzyka uszkodzenia lub utraty podczas transportu. Choć zdarza się to niezmiernie rzadko, zaginięcie przesyłki oznacza dla Kupującego ponowną wysyłkę Towaru bez żadnych dodatkowych kosztów.

9. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas Dostawy- Regulamin

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie. Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń i sporządzenie Protokołu uszkodzeń (druk właściwego protokołu powinien posiadać kurier) powstałych podczas transportu stanowi dla Sklepu pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

10. Rękojmia, Odstąpienie od Umowy, Odpowiedzialność Sprzedawcy

10.1.  Prawo Konsumenta do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Sklepie, Rękojmia

1. Tylko Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach rękojmi.. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności (tzw. rękojmia za wady) Sprzedawcy wobec Konsumenta za wady nowej rzeczy sprzedanej w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych art. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania nowej rzeczy Konsumentowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania, chyba że strony (Konsumenty, Sklep) inaczej nie uzgodnią.

3. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę Uniwozki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.2  Prawo Przedsiębiorcy w zakresie Rękojmi

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedającego wady.

10.3. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta- Regulamin

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Konsument ma zwrócone płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że, wyraźnie zgodzi się Konsument na inne rozwiązanie.

2. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy dostarczonych do Sprzedawcy w ten sam sposób, jakie były dostarczone do niego (na palecie euro lub w kartonie), które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynoszą odpowiednio wg cennika wybranej firmy kurierskiej. Konsument odpowiada finansowo też za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


3. Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  PMCinvest 04-830 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, sklep@uniwozki.pl, Tel. 602433228, 22/6789303.

– Ja (*) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) umowy sprzedaży i dostawy z dnia (*)

– Data zawarcia umowy(*) i odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


4. Powyższe nie stosuje się do Przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

11. Zwroty, Reklamacje

11.1. W przypadku zwrotu Towaru w celu skrócenia czasu obsługi  prosimy, aby zwracany Towar był nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, wraz z oryginalnym opakowaniem, kompletny, z metkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.

11.2. Do zwracanego Towaru proszę dołączyć kopię faktury oraz – w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

11.3. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (ukryte wady fabryczne wcześniej niemożliwe do stwierdzenia) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny) na adres Sklepu internetowego.

11.4. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.

11.5. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia Towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

11.6. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego Towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.

11.7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwykłego zwrotu Towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że, Klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 7 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

11.8. Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

11.9. Aby szybko i prawidłowo zwrócić Towar należy powiadomić sklep (w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki o chęci zwrotu lub składanej reklamacji Towaru w formie mailowej lub telefonicznej podając przyczynę zwrotu.

Towar należy odesłać na adres Sklepu internetowego, do reklamowanego Towaru prosimy dołączyć kopię faktury oraz wypełniony formularz zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

11.10. Klient w przypadku nie odebrania przesyłki i nie podania przyczyny odmowy odbioru, przy złożeniu następnego zamówienia automatycznie będzie obciążony kosztami nieodebranej przesyłki (składając ponowne zamówienie automatycznie jako formę zapłaty otrzyma wpłatę na konto).

11.11. Zwrot należności za Towar zwracany przy pozytywnie rozpatrzonej reklamacji następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). Za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11.12 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

11.12 W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od Umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. Brak Prawa Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta w sytuacjach:

12.1 Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

12.2  Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

12.3 Umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

12.4  Szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,.

13. Gwarancja- Regulamin

 13.1.  Sklep Uniwozki.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są dodatkowo gwarancją Sklepu i Producenta. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.

13.2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji dla Przedsiębiorcy zostają utracone, jeżeli Przedsiębiorca nie zbadał Towaru w czasie odbioru od kuriera, w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej i ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie o wadzie w dniu dostawy, a w przypadku. gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, Towar uznaje się za przyjęty.

13.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną (karta gwarancyjna produktu) wyłącznie na uszkodzenia zaistniałe w trakcie normalnej eksploatacji i niemożliwe do wykrycia i przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Klienta.. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży.

14. Reklamacje w Zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną- Regulamin

1. Sklep Uniwozki.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych konserwacyjnych, co częściowo może ograniczać korzystanie ze Sklepu.

2. Użytkownik może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach funkcjonalności Sklepu lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@uniwozki.pl.

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca zobowiązuj się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

15. Prawa Autorskie i Odpowiedzialność- Regulamin

15.1. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego należą do właściciela firmy PMCinvst lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. Zabrania się wykorzystania wszelkiego kopiowania zdjęć, przedruku tekstów, kopiowania materiałów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W przeciwnym razie zachowania takie stanowią podstawę dla Sprzedawcy do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko podmiotom dopuszczającym się naruszaniu praw autorskich.

15.2. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie Uniwozki.pl bez zgody właściciela, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

15.3.Klientowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w sprawie wyrównania poniesionych strat, także utraconych zysków wynikających z wykonanych warunków dostawy Towaru, płatności, reklamacji, gwarancji, itp. w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu lub anulowaniu poza niniejszym Regulaminem, niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej roszczenia te będą oparte. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktów, zysków lub inne szkody pośrednie u Klienta, jakie powstałyby nie bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy

15.4.  Przetwarzanie danych osobowych- wg rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)

15.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu w dziale Polityka Prywatności.

1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

5. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

16. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji

1. Niniejszym Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
a) Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
b) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

17. Postanowienia Końcowe- Regulamin

1. Dla wszystkich umów zawartych ze Sklepem Uniwozki.pl obowiązuje prawo polskie. Sklep ma prawo do zmiany cen, zmiany Towarów, Regulaminu Promocji, Polityki Prywatności, Regulaminu Sklepu. Warunkiem korzystania ze Sklepu Uniwozki.pl jest zgoda na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, potwierdzane w Formularzu. Klient ma obowiązek zapoznania się ze z Regulaminem Sklepu, a jego akceptacja jest wyrażeniem woli, co do swobodnego ułożenia stosunku prawnego (Art. 353(1) Kodeksu cywilnego) ze Sprzedawcą i akceptacją warunków Umowy sprzedaży.

2. Sklep Uniwozki.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia w sposób rażący Regulaminu przez Klienta (pkt.2.3)

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w procesie zawierania i po zakończeniu Umowy lub jej anulowaniu z Użytkownikiem za poniższe ewentualne powstałe szkody w następstwie:

a) propagowania treści zabronionych prawem, naruszaniem praw autorskich osób trzecich

b) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

c) podaniem fałszywych lub niekompletnych danych osobowych, jako obowiązkowe do Umowy,

d) za Zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

4. W przypadku braku porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów  przy braku polubownego rozwiązania powstałych pomiędzy Sklepem Uniwozki.pl a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). .

Koszyk

close