Sprzedaż i Dostawa

Sprzedaż i Dostawa.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy przez Sklep Uniwozki.pl

Sprzedaż i Dostawa. Poniższe warunki sprzedaży i dostawy Towaru określa Regulamin w Sklepie Internetowym  Uniwozki.pl, prowadzonym przez PMCinvest Sp. z o.o., 04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, NIP-9512586166, REGON- 527387086, KRS-0001079330

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży w Sklepie Uniwozki.pl obejmują:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Uniwozki.pl.

1.2. Definicje Podstawowe- Sprzedaż i Dostawa.

1. Sprzedawca– PMCinvest Sp. z o.o.  04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U 6, telefon: 602433228, 22 / 6789303, e-mail: sklep@uniwozki.pl, NIP-9512586166

2. Przedsiębiorca (art. 43 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument – zgodnie z art. 22.pkt.1 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

4. Kupujący / Klient / Zamawiający / Użytkownik– ogół Konsumentów i Przedsiębiorców, wchodzących na stronę Sklepu internetowego lub korzystających z usług lub funkcjonalności wg zasad opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Uniwozki.pl.

6. Sklep internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Uniwozki.pl za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia.

7. Towar – produkty prezentowane i dostępne w Sklepie Internetowym, jako rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa Sprzedaży / Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w języku polskim- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 wraz ze zmianami).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające rodzaj, cenę i liczbę Towaru, zakończone zawarciem Umowy sprzedaży.

12. Formularz rejestracji – formularz z wykorzystaniem danych dostępowych Kupującego (hasło i login), dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie i zalogowanie się do Konta,

13. Dowód zakupu / sprzedaży – właściwa faktura VAT, zawierająca pełne dane Kupującego i Sprzedającego wg właściwych przepisów podatkowych.

14. Konto– zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, dzięki czemu, Klient może składać zamówienia i zawierać umowy

15. Newsletter– informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Kupującemu drogą elektroniczną- otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego.

16. Promocja –rabat cenowy, na wybrane Produkty w dokładnie określonym czasie, jako element Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

17. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu zbieranie wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

2. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego- Sprzedaż i Dostawa.

2.1. Rejestracja nie jest wymagana w ramach Sklepu internetowego. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się wcześniej z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

2.3. Sklep Uniwozki.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu w sytuacjach poniżej:

a) Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa i dobra Klientów i osób trzecich,

b) Klient dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Uniwozki.pl.,

c) Klient dostarczył treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

d) Klient dopuścił się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie poprzez celowe użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej uznawanej, jako spam.

2.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Uniwozki.pl

2.5.. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Sklep Internetowy organizuje Promocje, a oferta promocyjna zawarta na stronie Sklepu ważna jest do wyczerpania zapasów. Promocja jest na wybrane produkty z oferty Sklepu, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu, wg reguł Promocji ustalonych przez Sprzedawcę.. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Uniwozki.pl, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

3. Zasady Składania Zamówienia. Sprzedaż i Dostawa

 3.1 Zamówienia do Sklepu Internetowego Uniwozki.pl można składać w poniższy sposób:

a) telefonicznie dzwoniąc na numer 602433228 lub 22/6789303,

b) wysyłając zamówienie na e-maila: sklep@uniwozki.pl,

c) złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Uniwozki.pl poniżej:

– złożenie, jeśli Klient posiada wcześniej założone Konto,

– złożenie bez rejestracji na Formularzu zamówienia,

– rejestracja w Sklepie i wypełnienie Formularza zamówienia na stronie Sklepu.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://uniwozki.pl  i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty i adresy.

3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

3.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Uniwozki.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem ii po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://uniwozki.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia ze specyfikacją asortymentu.

3.7 Zarejestrowany Klient (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, także śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych

3.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

3.9. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

W przypadku braku produktów lub przedłużenia czasu dostawy Klient jest informowany o ich dostępności. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia w przypadkach uzasadnionych niezależnych od Sprzedawcy lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia. Każdorazowo indywidualnie uzgadniany jest z Klientem czas realizacji Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

4. Potwierdzenie i Weryfikacja Zamówienia. Sprzedaż i Dostawa.

4.1. Poprawnie złożone Zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

4.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest prawidłowe wypełnienie Formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu zwłaszcza podanie poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresu do wysyłki.

Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.

4.3. Sklep internetowy uniwozki.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00– 17:00.

4.5. W razie potrzeby anulowania Zamówienia przez Klienta prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sklepem, gdyż Sklep stara się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.

5. Realizacja Zamówienia- Sprzedaż i Dostawa.

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie.   W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości Zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

5.2. Po złożeniu Zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

5.3. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

5.4. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

5.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. W większości przypadków do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki Towaru na palecie euro. Koszty przesyłki dostępne są poniżej.

5.7. W razie chęci anulowania zamówienia przez Klienta, prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż zamówienie przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6. FORMY PŁATNOŚCI I PROWIZJE- Sprzedaż i Dostawa.

Jednostki budżetowe (Szpitale, Domy Pomocy Społecznej, Sanatoria, Domy Seniora, itp.) oraz zaufane firmy realizują płatność zwykle po dostawie.

6.1. Pobranie kwoty przez kuriera firmy transportowej.

Zapłata kurierowi pełnej kwoty gotówką przy odbiorze towaru. Klient po złożeniu zamówienia i uzgodnieniu płatności za pobraniem, otrzyma potwierdzenie kwoty do zapłacenia i dostępności Towaru wraz z terminem dostawy.

6.2. Przedpłata min. 30%, albo 100% przelewem bankowym przed dostawą

Na podstawie faktury proforma następuje przelew bankowy, forma płatności bardzo często preferowana przez podmioty prywatne. Przy płatności min. 30% pozostała kwota zostanie dokonana przelewem w terminie uzgodnionym, zwykle 7-14 dni po dostawie Towaru.  Zamówienie będzie uznane za złożone dopiero w momencie uznania ceny na naszym rachunku bankowym. Przy braku płatności do 7 dni, anulowane jest Zamówienie. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia dostępności towarów dopiero po zapłacie. Przygotowanie Towaru do wysyłki i wysyłka dostawy następuje najpóźniej dnia następnego roboczego.

Realizacja płatności na konto o numerze: 33 1910 1048 2255 4941 3912 0001 (Santander)

PMCinvest Sp. z o.o.   04-191 Warszawa ul. Kokoryczki 5 / U6

6.3. Płatność po dostawie Towaru na konto Sklepu w uzgodnionym wcześniej terminie płatności, zwykle 7-14 dni. Forma płatności bardzo często preferowana przez jednostki budżetowe i firmy prywatne związane umową ze Sklepem.

6.4. Płatność Online za pośrednictwem serwisu PayU.

BLIK, SZYBKI PRZELEW, KARTY PŁATNICZE:: VISA, VISA Electron, Master Card, MasterCard Electronic, Maestro

Zapłata dokonywana jest za pomocą serwisu PayU. przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Serwis PayU umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Zamówienie zostanie zrealizowane w sklepie w ciągu 2-5  dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie PayU, potwierdzone dostępnością Towaru i następnie przygotowanie przesyłki i przekazanie firmie kurierskiej. Klient zatwierdza formę płatności po przejściu do Koszyka Sklepu, przed zatwierdzeniem Zamówienia.

Przelewy internetowe płatność Online za pośrednictwem serwisu PayU: Santander, Millennium Citi Bank Handlowy, Alior Bank, BOŚ Bank, mBank, PKO BP, Bank PKO SA, ING, Bank BGŻ, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Credit Agricole i inne.

6.5 System Prowizji– prowizja jest indywidualnie uzgadniana z Zamawiającym po uwzględnieniu całkowitej kwoty zamówienia i ilości zamówionego towaru aktualnie i w przeszłości.

7. Sposób i Termin Dostawy- Sprzedaż i Dostawa.

7.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym. Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 2 – 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem) i będące na stanie magazynu, bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto. W przypadkach zamawiania Towarów „Na zamówienie” Klient jest informowany o terminie dostawy.

7.2. Przesyłki zwykle na palecie euro są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i sporządzić – w obecności kuriera – Protokół Szkody na druku posiadanym zwykle przez kuriera. Tylko na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację przesyłki.

7.3 Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zawsze Produkty nowe wolne od wszelkich wad. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu bez wad..

7.4. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.

8. Koszt Dostawy i Ubezpieczenie- Sprzedaż i Dostawa.

Wszystkie przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku! Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

8.1. Dostawa poprzez Firmę Kurierską

Dostawa wcześniej omówiona z Klientem w warunkach zakupu. Klient w tym samym dniu, co wysyłka ze Sklepu jest poinformowany o tej wysyłce pocztą elektroniczną. Zwykle Towar dostarczany jest w kartonach na paletach samochodem ciężarowym z windą. Po dostawie do Klienta rozładunek następuje z samochodu wózkiem paletowym w miejsce wskazane do składowania w pobliżu samochodu. W sytuacjach nieobecności Klienta firma kurierska podejmuje następnego dnia próbę dostarczenia Towaru. Przedstawiciel firmy kurierskiej informuje Klienta zwykle 1 h przed przyjazdem. W sytuacji nieudanej drugiej dostawy do Klienta Towar wraca do magazynu firmy kurierskiej w rejonie Klienta. Klient na swój koszt odbiera Towar po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem firmy kurierskiej. Pracownik Sklepu udziela wszelkiej pomocy by ułatwić szybki odbiór przesyłki.

Dostawa w dużych miastach powyżej 50 000 mieszkańców następuje zwykle na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki ze Sklepu. W mniejszych miejscowościach termin wysyłki może ulec wydłużeniu do 2-4 dni od dnia wysyłki. Dostawy towaru do Klienta w Warszawie, o uzgodnionej ilości i cenie, realizowane są bezpłatnie.

8.2.  Szacunkowe Koszty Dostawy przez Firmę Kurierską

Specyfika towaru o dużych wymiarach gabarytowych nie pozwala na podanie ujednoliconych kosztów wysyłki, gdyż zależy ona od ilości Towaru, wymiarów, ciężaru palety i innych ograniczeń przewozowych firmy kurierskiej. Maksymalna wysokość palety H=182cm i długość L= 200cm. Wysyłki Towaru, realizowane są na paletach euro 120cm x 80cm i na paletach niestandardowych, większych niż paleta euro. Maksymalna wymiar palety niestandardowej wynosi 200cm x 80cm.

Wg cennika firmy kurierskiej można przyjąć, przy wysyłce cały kraj:

1. paleta standard euro 120x80cm: od 250,- brutto

2. paleta nie-standard : od 350,- brutto

8.3. Odbiór Własny w Sklepie- Sprzedaż i Dostawa.

Odbiór po wcześniejszym złożeniu zamówienia realizowany jest przez potwierdzenie e-mailowe lub telefonicznie o przygotowaniu Towaru i podaniu daty i godziny odbioru.

8.4. Dostawa Towaru przez Pocztę Polską

Dostawa przesyłki nadana za pomocą usługi Pocztex Kurier 48. Nadanie następuje dnia roboczego do godziny 12:00. Przesyłka może mieć masę maksymalnie do 30 kg. W przypadku, gdy kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem (kurier podejmuje 1 próbę dostarczenia), pozostawia paczkę do odbioru w urzędzie pocztowym. Nasze przesyłki mają status expressowej wysyłki, czas dostawy określony jest regulaminem Poczty Polskiej. Spodziewany koszt wysyłki jest wcześniej podawany Zamawiającemu.

8.5 Ubezpieczenie Dostawy- Sprzedaż i Dostawa.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na czas dostawy przed ryzykiem uszkodzenia lub zagubienia. Należy przy odbiorze przesyłki zwrócić szczególną uwagę na uszkodzeni opakowania. Przy widocznych uszkodzeniach wymagamy sporządzić zdjęcia i protokół odbioru z opisem, a odpowiedni druk protokołu posiada kurier. Sporządzony i podpisany protokół przez kuriera i Klienta, będzie podstawą do reklamacji ze strony Sklepu. W koszcie wysyłki zawarte jest pełne ubezpieczenie od ryzyka uszkodzenia lub utraty podczas transportu. Choć zdarza się to niezmiernie rzadko, zaginięcie przesyłki oznacza dla Kupującego ponowną wysyłkę Towaru bez żadnych dodatkowych kosztów.

9. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas Dostawy- Sprzedaż i Dostawa.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie. Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń i sporządzenie Protokołu uszkodzeń (druk właściwego protokołu powinien posiadać kurier) powstałych podczas transportu stanowi dla Sklepu pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu

Koszyk

close